Social art practice, published in Context, 2016

Телата и Мебиусовата лента

Главниот акцент на своите проучувања на телесноста и субјективитетот Елизабет Грос, во своите дела Недофатни тела и во Простор, време и перверзија, го става на современите толкувања на телото, кои ги дели на две основни групи...